Vrchlického 670/4, 804/6, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 6278016

Veřejný závazek služby Domovy pro seniory Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto Veřejným závazkem.

Základní údaje

Identifikátor sociální služby – 6278016

Celková kapacita domova – 28

Místo poskytování služby: Vrchlického 670/4, Vrchlického 804/6, 431 91 Vejprty

Forma poskytování sociální služby – pobytová služba

Dostupnost služby – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, přítomnost pracovníka ve službě je celodenní

Poslání služby

Posláním Domova pro seniory ve Vejprtech je poskytování pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajištění svých potřeb. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů při respektování vlastní vůle každého jednotlivce při naplnění jejich důstojného života.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rozsah úkonů je stanoven v §15 vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb.

Cílová skupina služby

 • senioři

Poskytované služby jsou určeny osobám od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to i s přihlédnutím ke zhoršenému zdravotnímu stavu a celkové sociální situaci.

Věková struktura uživatelů

 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Cíle poskytované služby

 • vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele
 • pomoc a podpora uživatelů v sebeobsluze a péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů
 • pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb
 • pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a přáteli
 • pomoc a podpora uživatelů při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života
 • pomoc a podpora uživatelů v uspokojování duchovních služeb
 • pomoc a podpora uživatelů při plánování, hodnocení a naplňování osobních cílů a přání
 • vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů
 • chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby
 • vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním prostředí
 • garance kvalifikovaných zaměstnanců s lidským přístupem

Zásady poskytované služby

 • poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova pro seniory
 • poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb, dodržování standardů kvality sociálních služeb
 • poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování sociálních služeb mezi uživatelem a poskytovatelem
 • srozumitelné seznámení uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu na Domově pro seniory a využíváním všech služeb
 • poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem, a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
 • zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů, respektování svobodného rozhodování, svobodu myšlení, náboženského vyznání, důstojnost uživatelů a respektování jejich soukromí
 • zajišťovat základní sociální poradenství, pomoc a podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • usilovat o vytvoření vzájemné důvěry a tím zlepšovat podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi personálem a uživateli, aktivně komunikovat s uživateli a jejich rodinnými příslušníky
 • řídit se pracovními postupy zaručujícími řádný průběh poskytování sociálních služeb
 • poskytovat podporu ve vzdělávání pracovníkům, motivovat je pro další práci v MSSS Vejprty

 

Nahoru