Městská správa sociálních služeb Vejprty, je příspěvková organizace zřízená městem Vejprty

 

Poslání organizace

Městská správa sociálních služeb Vejprty poskytuje sociální služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci ve formě ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb tak, aby mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života.

Zásady poskytování sociální služby

Městská správa sociálních služeb Vejprty poskytuje sociální služby na základě těchto zásad:
•    Dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
•    Respektování volby klientů
•    Flexibilita vůči potřebám klientů
•    Individuální péče o klienty
Poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cíle organizace

Vytvářet příležitosti k tomu, aby klient mohl uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.
Vytvářet takové životní podmínky pro klienta, které se budou co nejvíce blížit běžnému stylu života.
Podporovat klienta v kontaktech a vztazích s jeho přirozeným sociálním prostředím.
Zprostředkovávat klientovi služby jiných právnických a fyzických osob podle jeho individuálních přání a potřeb.
Umožňovat klientovi zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života.
Vytvářet podmínky pro vyžití klienta ve volném čase.
Pěstovat dobré mezilidské vztahy mezi klienty, rodinnými příslušníky, přáteli a personálem.
Vytvářet podmínky pro rozvoj citového života klientů a pro rozvoj partnerských vztahů, podporovat klienty v oblasti sexuality, aby mohli naplňovat své sexuální a vztahové potřeby svobodně, odpovědně, bezpečně a důstojně v rámci zákonných a společenských norem a měli k tomu dostupné přirozené nástroje podpory.
Rozvíjet dovednosti a znalosti klienta ve výchovném procesu.
Udržovat spolupráci mezi jednotlivými pobytovými službami ať již v rámci organizace, tak i s jinými obdobně zaměřenými organizacemi.
Neustále zlepšovat technický stav objektů, v nichž organizace služby poskytuje.

Registrované sociální služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (registrační číslo: 7891821)
Domovy se zvláštním režimem (registrační číslo: 9493656)
Domovy pro seniory (registrační číslo: 6278016)
Chráněné bydlení (registrační číslo: 9925245)

Nahoru