Registrační číslo služby: 7891821

Vysoká 735/9, 1. Máje 852/12 431 91 Vejprty

Veřejný závazek služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto Veřejným závazkem.

Základní údaje

Identifikátor sociální služby – 7891821

Celková kapacita domovů – 153

Místo poskytování služby:    

Vysoká 735/9, Vejprty 431 91, počet lůžek – 28

1. Máje 852/12, Vejprty 431 91, počet lůžek – 36

Husova 902/59, Vejprty 431 91, počet lůžek – 38

Husova 1093/56, Vejprty 431 91, počet lůžek – 10

Husova 1168/55, Vejprty 431 91, počet lůžek – 12

Moskevská 144/17, Vejprty 431 91, počet lůžek – 12

Forma poskytování sociální služby – pobytová služba

Dostupnost služby – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, přítomnost pracovníka ve službě je celodenní.

Poslání služby

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením MSSS Vejprty je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a nezbytnou péči dospělým lidem s mentálním postižením a pomáhat jim zapojit se v co největší míře do běžného života.

Díky transformaci našich sociálních služeb v původním zařízení jsme změnili zaběhnuté stereotypy a vytvořili takové životní podmínky pro naše klienty, které se přibližují podmínkám života v běžném prostředí, kde je plně respektován individuální přístup ke klientům a kde mají klienti možnost seberealizace, učit se samostatnosti v malých domácnostech s ohledem na možnosti každého klienta.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rozsah úkonů je stanoven v §14 vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb.

Cílová skupina služby

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty, Husova 1168/55, Husova 902/59 jsou určeny i imobilním osobám.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty, Husova 1093/56, 1. Máje 852/12, Vysoká 735/9, Moskevská 144/17 jsou určeny pouze mobilním osobám z důvodu bariérovosti budov.

Věková struktura uživatelů

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Služba je určena pro osoby od 18 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících klientů.

Cíle poskytované služby

 • snižování závislosti klientů na sociální službě zapojováním do běžných denních činností, včetně využívání dostupných veřejných zdrojů v našem regionu
 • rozvoj či udržení schopností a dovedností klientů
 • podpora klientů při spolupráci na plánování průběhu sociální služby
 • podpora klientů při uplatňování svobodné vůle a rozhodování o vlastním životě
 • podpora klientů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými
 • vytváření prostředí a atmosféry, co možná nejvíce připomínající domácí prostředí
 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů
 • individuální podpora klientů při aktivitách odpovídajících jejich možnostem a věku
 • vytváření podmínek pro rozvoj citového života klientů a pro rozvoj partnerských vztahů, podpora klientů v oblasti sexuality, aby mohli naplňovat své sexuální a vztahové potřeby svobodně, odpovědně, bezpečně a důstojně v rámci zákonných a společenských norem

Zásady poskytované služby

 • dodržování práv klientů, i člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé
 • respektování volby klientů, ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné míry podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje schopností a dovedností klientů
 • individuální přístup ke klientům založený na partnerském přístupu, respektování a podpora klientů ve svobodném rozhodování o svém životě
 • přizpůsobování poskytnutí sociální služby v závislosti na potřebách klientů
 • poskytování sociální služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi klientem a poskytovatelem
 • řídit se pracovními postupy zaručujícími řádný průběh poskytování sociálních služeb
 • poskytování kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem, a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
 • poskytování kvalitní služby kvalifikovaným personálem s podporou systematického vzdělávání zaměstnanců

 

Nahoru