Proč se klienti pohybují volně po Vejprtech?

Městská správa sociálních služeb Vejprty (dále jen MSSS) nemůže zakázat volný pohyb klientů v obci, jelikož by se jednalo o porušení osobních práv klientů. Klient je občan ČR a obyvatel Vejprt jako každý jiný a jeho práva jsou uvedena v Listině základních práv a svobod, Usnesení č. 2/1993 Sb.

Proč nejsou klienti zavření ve svých domovech?

Žádná služba poskytovaná MSSS není „za trest“, ale pomocí klientům, a proto nelze uzavřít/uzamknout klienty na Domovech, jednalo by se o porušení osobních práv klientů a výše zmíněné Listiny základních práv a svobod. Dva domovy se zvláštním režimem DUKLA a KRAKONOŠ mají omezený výstup z budovy. Důvodem jsou někteří klienti, kteří by svým samostatným pohybem po městě překročili únosné riziko (dezorientace v prostoru) a mohli by být ohroženi na zdraví nebo životě.

Kdo ručí za chování klientů ve městě?

Svéprávný klient ručí za své chování sám, a pokud u svéprávného klienta dojde k situaci, kdy je porušen zákon, řeší to Policie ČR a soudní systém.

Klient omezený ve svéprávnosti – má stejnou trestně právní zodpovědnost jako klient svéprávný. Policie ČR a následně soudy jen posuzují, zda jeho jednání bylo z jeho pohledu možné ovlivnit, zda jeho mentální postižení mu umožnilo rozpoznat, že se jedná o porušení zákona.

MSSS klienty pouze systematicky učí správnému chování ve společnosti. Dále má zpracovaná rizika u každého klienta mimo jiné i o jeho pobytu a chování mimo Domov. Pokud se něco stane a riziko bylo naplněno, hledáme aktivně způsoby, jak situaci řešit a rizikové chování do budoucna eliminovat.

Mohou klienti samostatně cestovat do jiného města?

Ano, pokud je toho klient schopen, tak samostatně cestovat může.

Mohou klienti pít alkohol a chodit samostatně do restaurací a hospod?

Ano, mohou, přestože jsme si vědomi, že to není v souladu s psychiatrickými léky, které užívají, zakázat jim to nemůžeme. Pití alkoholu a návštěvu restaurací nepodporujeme a cíleně se snažíme tomu zabraňovat. Pravidelně hovoříme s klienty na toto téma a vysvětlujeme jim možné důsledky a rizika. Nedodržování doporučení lékařů je nicméně v běžné populaci možná častější než u klientů MSSS.

Mohu si vzít klienta na práci (uhlí, dřevo, sníh)?

Ne, toto není možné. Práce klientů mimo MSSS bez pracovní smlouvy nebo dohody je považována za nelegální zaměstnávání. Zároveň tato činnost obnáší mnoho rizik pro klienty, mimo jiné i to, že byli placeni právě alkoholem a cigaretami. Tato rizika není MSSS Vejprty ochotna akceptovat a tolerovat.

Proč MSSS neustále navyšuje svou kapacitu?

MSSS svou kapacitu nenavyšuje, ale naopak bude svou kapacitu postupně snižovat. V současné době dochází pouze k rozvolňování služeb do menších kolektivů a zároveň do více objektů, což vyvolává mylný dojem, že se kapacita navyšuje.

Jak se mám zachovat, když vidím, že klient porušuje zákon nebo městskou vyhlášku?

Klienti MSSS Vejprty mají stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan. V případě, že někdo z klientů MSSS prokazatelně porušuje zákon či městskou vyhlášku, doporučujeme ihned kontaktovat Městskou policii Vejprty nebo Policii ČR.

Proč MSSS nemá zdravotní sestry a kdo podává léky?

MSSS není zdravotnické, ale sociální zařízení, zdravotní péče je poskytována externí zdravotní službou Home Care a praktickým lékařem.

Někteří klienti berou léky zcela samostatně. U jiných klientů při braní léků asistují pracovníci Domova, asistence se provádí podle platného pracovního postupu. U klientů, kteří nejsou schopni ani jedné z předchozích variant, podává léky smluvní agentura Home Care prostřednictvím svých zdravotních sester.

Jak často klienti navštěvují psychiatra?

Psychiatr navštěvuje MSSS jednou měsíčně. V tento termín psychiatra navštěvují ti klienti MSSS, u nichž je třeba osobní vyšetření lékařem. Aktuálně využíváme i ambulantní psychiatrická vyšetření v Krajské zdravotní nemocnici v Mostě. V době nepřítomnosti je psychiatr k dispozici prostřednictvím telefonu, pokud dojde k nečekanému zhoršení psychického stavu, je klient ihned objednán na nejbližší možný termín. Akutní případy řeší rychlá zdravotnická služba - sanitka.

Bydlí klienti na Domovech zdarma?

Ne, každý klient platí za svůj pobyt na Domově úhradu, která vychází z platného sazebníku úhrad, který se řídí platnou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (Vyhláška č. 505/2006 Sb.). Průměrná úhrada byla v roce 2023 cca 13.000 Kč.

Co se děje s novým klientem na Domově?

Každý nový klient prochází zkušebním obdobím, které trvá 3 měsíce. V průběhu zkušební doby se nový klient seznamuje se službou a prostředím. Zároveň se seznamuje s pravidly, která musí každý klient MSSS Vejprty dodržovat. V případě, že se klient sociálně nezačlenil nebo porušuje stanovená pravidla vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální služby, není mu smlouva prodloužena a klient odchází.

Mají klienti povinnosti?

Ano, klienti MSSS Vejprty mají obdobné povinnosti jako všichni ostatní občané ČR. Podrobné povinnosti mají klienti stanovené především domovním řádem každého Domova.

Může si jít klient sám nakoupit?

Ano, klient MSSS si může jít nakoupit zcela samostatně, pokud je toho schopen.

Má klient u sebe nějaké peníze?

Ano, většina klientů MSSS má u sebe peníze. Peníze u sebe nemají jen ti klienti, u nichž je v rozsudku o omezení svéprávnosti výslovně uvedeno, že nesmí disponovat finanční hotovostí.

Na koho se mám obrátit v případě dalších podnětů, otázek a stížností?

Přímo na pana ředitele Mgr. Viktora Koláčka.

Nahoru