Vysoká 936/11, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 9493656

Veřejný závazek služby Domovy se zvláštním režimem Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto Veřejným závazkem.

Základní údaje

Identifikátor sociální služby – 9493656

Celková kapacita domovů – 127

Místo poskytování služby:    

S. K. Neumanna 842/2, Vejprty 431 91, počet lůžek – 60

Nerudova 1121/14, Vejprty 431 91, počet lůžek – 48

Vysoká 936/11, Vejprty 431 91, počet lůžek – 19

Forma poskytování sociální služby – pobytová služba

Dostupnost služby – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, přítomnost pracovníka ve službě je celodenní

Poslání služby

Posláním Domovů se zvláštním režimem Vejprty je poskytování kvalitní sociální péče osobám s chronickým duševním onemocněním, především schizofrenií, Alzheimerovou, stařeckou a jinými druhy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením.

Služba usiluje o zlepšení, popř. udržení stávající kvality života klientů v době, kdy z důvodu nemoci, potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Důraz je kladen na individuální přístup, podporu rozvoje samostatnosti a dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rozsah úkonů je stanoven v §16 vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb.

Cílová skupina služby

 • osoby s chronickým duševním onemocněním

Poskytované služby jsou určeny osobám s chronickým duševním onemocněním, především se schizofrenií a různými typy demencí.

Domov se zvláštním režimem Vejprty, Nerudova 1121/14, Vysoká 936/11 jsou určeny pouze pro mobilním osobám z důvodu bariérovosti budov.

Domov se zvláštním režimem Vejprty, S.K. Neumanna 842/2 je určen i imobilním osobám.

Věková struktura uživatelů

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Domov se zvláštním režimem Vejprty, Nerudova 1121/14 je určen pro osoby ve věku od 18 do: není omezena.

Domov se zvláštním režimem Vejprty, S.K. Neumanna 842/2 je určen pro osoby ve věku nad 45 let.

Domov se zvláštním režimem Vejprty, Vysoká 936/11 je určen pro osoby ve věku od 18 do: není omezena.

Cíle poskytované služby

 • vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele
 • pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama
 • vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů
 • pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb
 • pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými
 • pomoc a podpora uživatelů při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života
 • vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů
 • chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby
 • vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním prostředí
 • vytváření podmínek pro posilování sociálního začlenění
 • garance kvalifikovaných zaměstnanců s lidským přístupem

Zásady poskytované služby

 • poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova
 • poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem, a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
 • poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb
 • poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem služeb a poskytovatelem
 • srozumitelné seznámení uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v našem Domově a využíváním našich služeb
 • zajišťovat základní sociální poradenství
 • pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb
 • mít písemně zpracované veškeré vnitřní zásady a pravidla související s poskytováním služeb včetně způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů
 • zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,
 • zajišťovat důstojnost uživatelů a respektovat jejich soukromí,
 • usilovat o vytvoření vzájemné důvěry
 • respektovat svobodné rozhodování
 • respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání
 • vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli
 • komunikovat aktivně s uživateli a jejich rodinnými příslušníky
Nahoru