Registrační číslo služby: 9925245

Veřejný závazek služby Chráněné bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci jsou povinni řídit se tímto Veřejným závazkem.

Základní údaje

Identifikátor sociální služby – 9925245

Celková kapacita domova – 45

Místo poskytování služby:    

Moskevská 1235/33, Vejprty, počet lůžek - 3

Moskevská 1235/35, Vejprty, počet lůžek - 3

Náměstí T. G. Masaryka 992/7, Vejprty, počet lůžek - 18

S.K. Neumanna 940/3, Vejprty, počet lůžek – 6

Přísečnická 406/16, Vejprty, počet lůžek – 8

Husova 571/7, Vejprty – počet lůžek - 7

Forma poskytování sociální služby – pobytová služba, poskytována v časovém intervale

Dostupnost služby – 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, přítomnost pracovníka ve službě je celodenní od 6:30 do 18:30 a od 18:30 do 6:30 je přítomen noční vrátný

Poslání služby

Posláním služby Chráněné bydlení Vejprty je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít v co největší míře zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život.

Díky transformaci našich sociálních služeb v původním zařízení jsme změnili zaběhnuté stereotypy a vytvořili takové životní podmínky pro naše klienty, které se přibližují podmínkám života v běžném prostředí, kde je plně respektován individuální přístup ke klientům a kde mají klienti možnost seberealizace, učit se samostatnosti v domácnostech s ohledem na možnosti každého klienta.

Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Rozsah úkonů je stanoven v §17 vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb.

Cílová skupina služby

 • osoby s chronickým duševním onemocněním, především s kompenzovanou schizofrenií
 • osoby s mentálním postižením

Služba je určena pouze mobilním osobám z důvodu bariérovsoti budov.

Věková struktura uživatelů

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)

Služba je určena pro osoby od 18 let věku. Horní věková hranice se netýká stávajících uživatelů.

Cíle poskytované služby

 • vytvářet takové životní podmínky pro uživatele, které se co nejvíce přibližují běžnému stylu života
 • snižovat závislost uživatelů na poskytované sociální službě
 • předávat co nejvíce kompetencí na uživatele služby
 • podporovat samostatnost uživatele, učit uživatele uplatňovat svou vlastní vůli
 • podporovat uživatele tak, aby zvládl žít bezpečně s minimální mírou podpory v bytě v běžné zástavbě, v přirozeném prostředí
 • usilovat o návrat do běžného života uživatelů a to, především u uživatelů s kompenzovanou schizofrenií
 • podporovat uživatele v rizikových situacích tak, aby i v době nepřítomnosti pracovníků v domácnosti tyto situace uživatel zvládl řešit sám nebo uměl vyhledat pomoc
 • podporovat uživatele při uplatňování oprávněných práv a zájmů

Zásady poskytované služby

 • poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu s osobním přístupem a to, na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
 • poskytovat sociální službu na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociální služby
 • poskytovat sociální službu na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby mezi uživatelem služby a poskytovatelem
 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb
 • řídit se pracovními postupy zaručujícími řádný průběh poskytování sociální služby

 

Nahoru