O úmrtí klienta je koronerem telefonicky informován opatrovník a osoba, kterou klient uvedl jako osobu blízkou. Pokud došlo k úmrtí v Domově, tělo je odvezeno Pohřební službou Kadaň, Vysočanské zahrady a.s. (tel.: 800 261 128), se kterou lze následně sjednat převoz do Vámi zvolené pohřební služby.

Osobní věci zemřelého jsou sepsány do soupisu. Tyto věci si mohou pozůstalí vyzvednout po předchozí telefonické domluvě se sociální pracovnicí domova oproti podpisu a po předložení občanského průkazu. Cennosti, vkladní knížky či hotovost, které byly svěřeny Domovu do úschovy, jsou předmětem dědického řízení a jejich vyzvednutí je tedy možné až po ukončení dědického řízení. Dědic či dědicové (popřípadě zástupce pověřený ověřenou plnou mocí dědiců) se s pravomocným usnesením dostaví do Domova, kde mu bude na základě předložení tohoto usnesení a občanského průkazu vydána pozůstalost (cennosti, vkladní knížky, finanční hotovost, přeplatky úhrady apod.), případně bude dědicem uhrazen nedoplatek.  Pro vyzvednutí pozůstalosti je nutné nejméně 3 dny předem telefonicky sjednat schůzku se sociální pracovnicí Domova.

Pokud si přejete uloženou hotovost po pozůstalém zaslat na bankovní účet, je třeba vyplnit Žádost o výplatu finančních prostředků z pozůstalosti. V případě zaslání této žádosti emailem, nebo poštou je nutný úředně ověřený podpis dědice prostřednictvím služby CZECH-POINT. Při osobním kontaktu ověří sociální pracovník, nebo PSS – sociální agenda, finanční agenda dědice předložením platného OP. Zároveň je vždy nutné k této žádosti doložit kopii pravomocného usnesení.

 

Nahoru