Organizace Městské správy sociálních služeb Vejprty se vydala cestou transformace, tedy cestou změny. Od dubna roku 2020 realizuje projekt s totožným názvem „Cesta změny“. Do tohoto projektu se zapojilo mnoho specialistů z oblasti sociálních služeb a transformace z celé České republiky, a to vidíme jako ten největší přínos. Tito externí specialisté jsou tak po celou dobu metodickou podporou pro naše domovy: Domovy pro osoby se zvláštním režimem (DZR) Krakonoš a Dukla, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Husova a Kavkaz, Chráněné bydlení Vejprty a Domov pro seniory Vejprty. S vedoucími jednotlivých domovů tak konzultují veškerá témata týkající se přímo jejich služby. Zároveň s tím mají sami zadané úkoly v rámci projektu – vytvořili pro naše domovy tzv. SWOT analýzu, tabulku ústavních prvků (které našli a doporučují k odstranění), pomohli nám s revizí našich vnitřních dokumentů, uspořádali pro nás několik stáží apod.

Někteří externí odborníci jsou pro nás, dá se říct, osudovým setkáním, protože naší organizaci věnují nejenom jejich „know-how“, ale také velkou dávku jejich energie. Dovolte nám je představit.

Kateřina Drábková Bíbusová

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová (pozn. na fotce vpředu v růžové sukni, foto ze stáže v HK) je ředitelkou organizace SKOK do života, o.p.s. na území Hradce Králové. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.

Do Hradce Králové jezdí naši zaměstnanci pravidelně, aby se motivovali tím, jak dobře lze vést lidi s handicapem bez zbytečných předsudků a ústavních prvků. Často k nám do Vejprt jezdí i paní Kateřina a její kolegyně, takže prostředí našich domovů velmi dobře znají.

Paní Kateřina nám v současné době pomáhá s aktivitami pro klienty a nastavení správného fungování naší Laty jakožto budoucí registrované služby sociální rehabilitace. Její kolegyně zase školí zaměstnance městské správy například na téma respektujícího přístupu.

Martin Holub a Aleš Adamec

Mgr. Aleš Adamec a Bc. Martin Holub (pozn. na fotce vzadu v čele stolu, jednání na DOZP Kavkaz ve Vejprtech) jsou externí poradci z Chráněného bydlení Naplno v Jindřichově Hradci.  Pan Aleš Adamec je vedoucím a kolega Martin je vedoucím sociálním pracovníkem. Oba se do naší organizace dostali také přes projekt Cesta změny, zde byli pověřeni jako poradci pro naše DOZP Husova a Kavkaz. Tito dva sympatičtí kolegové vědí o transformaci mnoho, v roce 2009, kdy se zapojili do projektu transformace MPSV ještě jako původní zařízení DOZP Pístina, se začal odvíjet příběh proměny původní ústavní pobytové služby na služby komunitního charakteru. Od roku 2016 fungují jako sociální služba Chráněné bydlení Naplno a poskytují službu v rodinných domech a bytech. 

S pracovníky DOZP pravidelně jednají, ať už on-line nebo živě při setkání ve Vejprtech. Radí ve všech možných oblastech – nastavení chodu domácností, odstranění ústavních prvků, revize dokumentů MSSS apod. Zaměstnanci z obou našich zařízení DOZP byli také v jejich organizaci na stáži, odkud si přivezli mnoho cenných poznatků a hlavně motivaci! Protože, když to jde jinde, tak to může jít i u nás.

1) Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou - návštěvou - musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID 19.
2) Každá návštěva je podmíněna podpisem Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vstupu do budovy.
3) Každé návštěvě se při příchodu změří tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, a pokud má teplotu nad 37,0°C nebo příznak nemoci, není návštěva povolena.
4) Návštěvy musí mít vždy nasazenou roušku (ústenku) a vždy si musí při vstupu do budovy (nebo před kontaktem s klientem) dezinfikovat ruce.
5) Pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí, tak se návštěvy budou konat ve venkovních prostorech domova - zahrada, terasa apod.
6) Návštěvy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob, tzn. 2 dospělé osoby na 1 uživatele ve stejném čase.
7) Při návštěvě je doporučeno dodržování odstupu min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
8) Pokud je návštěva na pokoji u klienta, nebo v prostoru na budově k tomu určenému, je nutné tento prostor po každé návštěvě dezinfikovat (utření základních ploch a předmětů).
9) Na pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné.
10) Závazný postup průběhu návštěv je zveřejněn na stránkách www.msssvejprty.cz a na vstupních dveřích do domova.

V brzkých ranních hodinách v neděli 19. 1. 2020 vypukl v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením z dosud nezjištěných příčin požár, v jehož důsledku došlo k rychlému zakouření celého objektu. I při snaze zaměstnanců a přivolaných hasičů o rychlou evakuaci našich klientů přišlo 8 z nich o život a dalších zhruba 30 muselo být převezeno se zraněními do nemocnic.
V tomto domově žijí dospělí muži s mentálním postižením, proto je objekt chráněn požárními hlásiči, protipožárními dveřmi i kamerovým systémem. I přes všechna tato opatření došlo ke tragédii, která nás všechny hluboce zasáhla.
Pro velkou část našich klientů je naše zařízení jediným domovem, který mají, a naši zaměstnanci jsou jejich jedinou rodinou. Proto je pro nás ztráta jejich životů či jejich zranění velmi bolestnou zkušeností.
Chci vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým obětí. Vaší ztráty je nám nesmírně líto.


Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru a záchraně klientů i všem, kteří nám pomáhají nebo se zavázali nám pomoci v budoucnu.


Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty byla městem Vejprty zřízena k 1. 1. 1993.  Svojí činností navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb ve Vejprtech, kdy vznikla organizace s názvem Okresním ústav sociálních služeb. Název organizace se několikrát změnil a jejími zřizovateli byly Okresní národní výbor a následně Okresní úřad Chomutov.

Městská správa sociálních služeb Vejprty v současné době poskytuje 8 sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. K 30. 6. 2016 naše organizace eviduje přes 400 smluvních uživatelů v rámci všech poskytovaných služeb. Ve Vejprtech jsme také poměrně velkým zaměstnavatelem, protože činnost naší organizace zajišťuje aktuálně 202 zaměstnanců.

Budoucnost naší činnosti vidíme v nekončící snaze o zvyšování kvality našich služeb. Pro klienty a jejich rodinné příslušníky chceme být seriózním partnerem, který své služby poskytuje podle Standardů sociálních služeb a otevřeně komunikuje o realizaci služby. Za jakékoli podněty, které povedou ke zvyšování úrovně kvality sociálních služeb, jsme proto vděčni a budeme se jimi zabývat.

 

S pozdravem
Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Sociální služby byly podpořeny Ústeckým krajem  


                  

Zřizovatelem je Město Vejprty

Nahoru