Městská správa sociálních služeb Vejprty, je příspěvková organizace zřízená městem Vejprty

 

Poslání organizace

Městská správa sociálních služeb Vejprty poskytuje sociální služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci ve formě ubytování v pobytových zařízeních sociálních služeb tak, aby mohli využívat veškeré dostupné místní instituce a přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, seberealizovat se a žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života. Dále organizace poskytuje preventivní služby pro osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci a službu Odborné sociální poradenství ve Vejprtech. Mezi preventivní služby, které se nacházejí v Centru sociálních služeb ve Vejprtech, patří Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vejprťák“, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty a Terénní programy Vejprty. Forma poskytování těchto služeb je terénní a ambulantní.

Zásady poskytování sociální služby

Městská správa sociálních služeb Vejprty poskytuje sociální služby na základě těchto zásad:

  • Dodržování práv klientů a jejich lidské důstojnosti
  • Respektování volby klientů
  • Flexibilita vůči potřebám klientů
  • Individuální péče o klienty

Poskytování služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cíle organizace

Vytvářet příležitosti k tomu, aby klient mohl uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí
Vytvářet takové životní podmínky pro klienta, které se budou co nejvíce blížit běžnému stylu života
Podporovat klienta v kontaktech a vztazích s jeho přirozeným sociálním prostředím
Zprostředkovávat klientovi služby jiných právnických a fyzických osob podle jeho individuálních přání a potřeb
Umožňovat klientovi zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života
Vytvářet podmínky pro vyžití klienta ve volném čase
Pěstovat dobré mezilidské vztahy mezi klienty, rodinnými příslušníky, přáteli a personálem
Vytvářet podmínky pro rozvoj citového života klientů a pro rozvoj partnerských vztahů
Rozvíjet dovednosti a znalosti klienta ve výchovném procesu
Udržovat spolupráci mezi jednotlivými pobytovými službami ať již v rámci organizace, tak i s jinými obdobně zaměřenými organizacemi
Neustále zlepšovat technický stav objektů, v nichž organizace služby poskytuje

Registrované sociální služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (registrační číslo: 7891821)
Domovy se zvláštním režimem (registrační číslo: 9493656)
Domovy pro seniory (registrační číslo: 6278016)
Chráněné bydlení (registrační číslo: 9925245)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (registrační číslo: 3373312)
Terénní programy (registrační číslo: 3715196)

Nahoru