Poslání služby

Posláním služby je vyhledat, podporovat a pomáhat lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, lidem sociálně vyloučeným i lidem, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi, a to v jejich přirozeném prostředí. Služba posiluje sociální začlenění uživatelů. Napomáhá uživatelům při návratu k běžnému způsobu života a poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, rozvíjí a posiluje schopnosti uživatelů k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je poskytována terénní formou. 

Cílová Skupina

Osoby ve věku od 15 do 64 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny, osoby, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života a osoby v krizi z oblasti Vejprt, Měděnce, Kovářšké, Kryštofových Hamrů a Loučné pod Klínovcem.

Cíle služby

-    motivování uživatelů k řešení jejich problémů, posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami
-    zlepšení dovedností uživatelů, které jsou nezbytné pro běžný způsob života
-    získání zodpovědnosti za svá rozhodnutí
-    odstraňování nezaměstnanosti – podpora získání a udržení si zaměstnání
-    posilování schopností v oblasti finanční gramotnosti
-    využívání běžně dostupných služeb
-    obnovení přirozených vztahů
-    schopnost prosadit svá práva a oprávněné zájmy
-    schopnost vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace
-    snížení rizik vyplývajících z konfliktních situací, rizikového chování a jednání
-    předcházení sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování, popř. začlenění do běžného života v co nejvyšší možné míře

Zásady a principy
Služba je poskytována bezplatně, k uživatelům služba přistupuje individuálně, respektuje důstojnost a práva uživatelů a důvěrnost informací, které uživatelé pracovníkům předávají. Pracovníci mají ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, jednají s uživateli bez předsudků a jakékoli formy diskriminace. Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a schopnosti nést následky za svá rozhodnutí.


Nabídka služby – základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
-    překonávání bariér v kontaktu s majoritní společností
-    osvojování standartních postupů řešení
-   získávání kompetencí nutných k úspěšnému kontaktu se sociálním prostředím (znalost praktických a ekonomických dovedností, zákonných a dalších požadavků při výchově a vzdělávání dětí, apod.)
-    zprostředkovávání informací k využívání běžně dostupným služeb (jízdní řády, provozní doby institucí)
-    překonávání bariér na straně majoritní společnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-    pomoc při vyřizování běžných záležitostí
-    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
-    sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
-    poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
-    pomoc při konkrétních jednáních s institucemi státní správy, samosprávy, finančními institucemi, zdravotnickými zařízeními, vzdělávacími institucemi, zaměstnavateli nebo majiteli nemovitostí
-    zprostředkovávání informací a předávání kompetencí nutných k jednání, doprovázení k jednáním


Nevíte si rady? Navštivte nás nebo zavolejte

Adresa poskytování sociální služby:
Centrum sociálních služeb Vejprty
Přísečnická 456/6
Vejprty
431 91

Provozní doba:
Každý den, mimo státem uznané svátky a víkendy
Po-Pá 8:00 – 16:00

Forma služby: terénní

Nahoru