Poslání NZDM

Nízkoprahové zařízení “Vejprťák” nabízí služby dětem, mládeži a mladým dospělým od 6 do 26 let, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky služby navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.


Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy z území obcí Vejprty, Měděnec, Kovářská, Kryštofovy Hamry a Loučná pod Klínovcem.
Cíle NZDM
•    Uživatelé se nechovají rizikově nebo se míra jejich rizikového chování snížila
•    Uživatelé žijí v souladu se základními společenskými normami
•    Uživatelé tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a podle svých osobních předpokladů
•    Uživatelé mají kontakty s vrstevníky v míře a kvalitě odpovídající jejich potřebám
•    Uživatelé rozumí zátěžové události, kterou prožívají a umí si představit její důsledky, znají možnosti   jejího řešení nebo vyrovnání se s ní, přiměřeně na ní nebo obavy z ní reagují
•    Uživatelé dosáhli takové úrovně schopností a dovedností, která odpovídá jejich věku nebo se zvýšila


Zásady a principy

Služba je poskytována bezplatně, k uživatelům služba přistupuje individuálně, respektuje důstojnost a práva uživatelů a důvěrnost informací, které uživatelé pracovníkům předávají. Pracovníci mají ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, jednají s uživateli bez předsudků a jakékoli formy diskriminace. Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a schopnosti nést následky za svá rozhodnutí.

Nabídka služba – základní činnosti

1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
•    Interaktivní hry
•    Stolní fotbal, šipky
•    Možnost přístupu k PC a internetu
•    Stolní společenské hry
•    Filmový klub – projekce filmů a videoklipů
•    „Šikovné ruce“ – výtvarná dílna, pracovní činnosti, manuální zručnost
•    Program muzikoterapie – hudební zkušebna (hraní na hudební nástroje), poslech hudby, zpěv, taneční aktivity
•    Program tělovýchovy – Fitness – posilovna, stolní tenis, míčové hry, sportovní hry
•    „Knižní klub“ – čtení a povídání na předem stanovené téma
•    Pomoc s přípravou do školy nebo na přijímací řízení
2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí)
•    Doprovod a hrazení vstupného na různé kulturní a společenské akce  - př. výlety v rámci odměn, návštěva zoo, kina, jiných měst apod.
•    Volnočasové aktivity a program tělesné výchovy mimo prostory NZDM – návštěva aquaparku, florbal, fotbal a jiné sálové hry
•    Exkurze
•    Letní příměstské tábory

3) Sociálně terapeutické činnosti
(Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
•    Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doklady, dávky, lékař, zaměstnání)
•    Pomoc při obnovení nebo zpevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
•    Poskytování kontaktů a odkazů na síť služeb v regionu a zlepšení informovanosti o nabízených službách
•    Pracovní poradenství pro mládež

Nevíte si rady? Navštivte nás nebo zavolejte

Adresa poskytování sociální služby:
Centrum sociálních služeb Vejprty
Přísečnická 456/6
Vejprty
431 91


Provozní doba:
Každý den, mimo státem uznané svátky a víkendy
Po-Pá 12:00 – 20:00
Forma služby: ambulantní, terénní

Nahoru