Veřejný závazek Chráněného bydlení Vejprty je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným závazkem.

Poslání Chráněného bydlení:
Posláním Chráněného bydlení Vejprty je zajišťování pobytových sociálních služeb s minimální mírou podpory uživatelům služeb na základě jejich individuálních potřeb při respektování vlastní vůle každého jednotlivce při naplnění jejich důstojného života. Prioritou Chráněného bydlení je připravovat uživatele zvládat každodenní život běžné populace.

Cíle Chráněného bydlení:
•    vytvářet takové životní podmínky pro uživatele, které se budou co nejvíce přibližovat běžnému stylu života,
•   podporovat uživatele v kontaktech a vztazích s jeho přirozeným sociálním prostředím a v zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života včetně využití volného času,
•    pomoc a podpora uživatelů při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života,
•    vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů,
•    chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby,
•    pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb dle jeho individuálních přání a potřeb,
•    pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými, 
•    podporovat a nacvičovat soběstačnost uživatele a zvládat běžný každodenní chod do-mácnosti,
•    pomoc a podpora při uplatnění oprávněných práv a zájmů uživatele,
•    vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním pro-středí
•    vytváření podmínek pro posilování sociálního začlenění
•    garance kvalifikovaných zaměstnanců s lidským přístupem

Zásady poskytování služeb Chráněného bydlení:
•    poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho chráněného bydlení,
•    poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,
•    poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb,
•    poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem služeb a poskytovatelem,
•    srozumitelné seznámení uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v našem chráněném bydlení a využíváním našich služeb,
•    zajišťovat základní sociální poradenství,
•    pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
•    dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
•    mít písemně zpracované veškeré vnitřní zásady a pravidla související s poskytováním služeb včetně způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů,
•    zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,
•    zajišťovat důstojnost uživatelů a respektovat jejich soukromí,
•    usilovat o vytvoření vzájemné důvěry s motivací postupného snižování míry podpory uživatele,
•    respektovat svobodné rozhodování,
•    respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání,
•    vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli,
•    komunikovat aktivně s uživateli a jejich rodinnými příslušníky,
•    poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným personálem s podporou systematického vzdělávání zaměstnanců
•    sociální služba nemůže být poskytována osobám, kteří:
•    potřebují stálý dohled
•    jsou závislí na celodenní pomoci druhé osoby v péči o vlastní osobu
•    osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou nebo speciální zdravotní péči
•    osobám, které by umístěním v chráněném bydlení pouze řešili bytovou situaci, přičemž jsou duševně i fyzicky v pořádku, proto kromě bydlení jinou pomoc nepotřebují

Cílová skupina:
Poskytované služby jsou určeny osobám od 19 do 64 let věku (horní věková hranice se netýká stávajících klientů) s kombinovaným, mentálním, zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílová skupina „senioři“ se týká pouze stávajících klientů. Služba není určena osobám závis-lým na návykových látkách a osobám léčícím se z této závislosti.

Nahoru