Veřejný závazek Domova pro osoby se zdravotním postižením Vejprty „Kavkaz“ je základní charakteristikou této registrované sociální služby a určuje pravidla jejího fungování. Všichni zaměstnanci se řídí tímto Veřejným závazkem.

Poslání Domova:
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Vejprty „Kavkaz“ je zajišťování poby-tových sociálně – zdravotních služeb a péči osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, a proto vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zaměřuje na individuální přání a potřeby uživatelů při respektování vlastní vůle každého jednotlivce a na základě toho podporuje jejich seberealizaci a samostatnost. Směřuje ke zkvalitnění života uživatelů se snahou co největší integraci do běžné společnosti (obchody, kulturní akce, vzdělávání).

Cíle Domova:
•    vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,
•    pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,
•    vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,
•    pomoc a podpora uživatelů při zvládnutí užívání veřejně dostupných služeb,
•    pomoc a podpora uživatelů v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými, 
•    pomoc a podpora uživatelů při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života,
•    vytváření podmínek vedoucích k zamezení střetu zájmů,
•    chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytované služby,
•    vytváření zázemí podobného životu vrstevníků žijících v přirozeném sociálním prostředí,
•    vytváření podmínek pro posilování sociálního začlenění.

Zásady poskytování služeb Domova:
•    poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,
•    poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,
•    poskytovat služby na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociálních služeb,
•    poskytovat služby na základě písemné smlouvy o poskytování služeb mezi uživatelem služeb a poskytovatelem,
•    srozumitelné seznámení uživatele služeb se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z pobytu v našem Domově a využíváním našich služeb,
•    zajišťovat základní sociální poradenství,
•    pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí,
•    dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
•    mít písemně zpracované veškeré vnitřní zásady a pravidla související s poskytováním služeb včetně způsobu podávání a vyřizování stížností uživatelů,
•    zajišťovat dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,
•    zajišťovat důstojnost uživatelů a respektovat jejich soukromí,
•    usilovat o vytvoření vzájemné důvěry,
•    respektovat svobodné rozhodování,
•    respektovat svobodu myšlení a náboženského vyznání,
•    vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci mezi zaměstnanci a uživateli,
•    komunikovat aktivně s uživateli a jejich rodinnými příslušníky,
•    poskytovat kvalitní služby kvalifikovaným personálem s podporou systematického vzdělávání zaměstnanců

Cílová skupina:
Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 do 64 let věku, s lehkým, středním i těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Nahoru