Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb v Centru sociálních služeb ve Vejprtech je podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujících podmínek v rodinném prostředí. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci tak, aby děti mohly ve svých rodinách zůstat nebo se do nich navrátit. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy nebo žijí v sociálně vyloučených lokalitách Vejprt, Měděnce, Kovářské, Kryštofových Hamrů a Loučné pod Klínovcem.

Cíle služby

Cílem služby je poskytnout podporu rodinám s dětmi, tak aby:

-    Zlepšily své dovednosti nezbytné pro běžný způsob života, dovednosti, které jim umožní rozpoznávat a zabezpečovat potřeby dětí
-    Získaly zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, řešily své závazky, zvládaly vyřizovat své osobní záležitosti
-    Získaly a udržely si zaměstnání nebo jiný stabilní příjem, uměly hospodařit s penězi
-    Využívaly běžně dostupné služby
-    Vyvarovaly se sociálně rizikovému chování a byly informovány o rizicích plynoucích ze současného způsobu života
-    Našly motivaci ke změně své nepříznivé sociální situace
-    Nevytvářely konfliktní situace ve svém sociálním prostředí
-    Posílily své rodičovské role
-    Věnovaly svým dětem odpovídající péči, vedly své děti ke vzdělání
-    Smysluplně trávily svůj volný čas a rozvíjely nadání děti, aby myslely na budoucnost svých dětí

Zásady a principy
Služba je poskytována bezplatně, k uživatelům služba přistupuje individuálně, respektuje důstojnost a práva uživatelů a důvěrnost informací, které uživatelé pracovníkům předávají. Pracovníci mají ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, jednají s uživateli bez předsudků a jakékoli formy diskriminace. Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a schopnosti nést následky za svá rozhodnutí.
Nabídka služby – základní činnosti SAS

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-    pracovně výchovná činnost s dětmi- tvořivá dílna pro rodiče s dítětem
-    pracovně výchovná činnost s dospělými- např. podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
-    nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte.
-    zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí- např. příprava do školy
-    zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity- nárazové aktivity pro osobnostní rozvoj uživatele (hry, soutěže, výlety, exkurze apod.)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

Sociálně terapeutické činnosti
-    sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-    pomoc při obstarávání běžných záležitostí
-    pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob


Nevíte si rady? Navštivte nás nebo zavolejte

Adresa poskytování sociální služby:
Centrum sociálních služeb Vejprty
Přísečnická 456/6
Vejprty
431 91

Nahoru