Cílem jednání se zájemcem o službu je, aby zájemce obdržel základní a nejdůležitější informace o službě. V této fázi je zájemce také informován o oblasti spolupráce a cílech spolupráce.
Projednávání před uzavřením smlouvy
Cílem této fáze je, aby si zájemce ujasnil podané informace a zhodnotil, zda služba odpovídá jeho potřebám a povede k naplnění jeho osobních cílů. Zda je služba schopna pomoci zájemci vyřešit jeho situaci. Projednávání o službě obsahuje:
•    zjištění potřeb zájemce a jeho představy o službě,
•    zjištění osobních cílů zájemce a porovnání s cíli služby,
•    zmapování nepříznivé sociální situace zájemce,
•    seznámení zájemce se způsobem sociální práce (např. „jestliže uzavřeme smlouvu, budeme se pravidelně setkávat, stanovíme si cíle, kterých chceme dosáhnout“)

Postup jednání se zájemcem o službu
Jednání se zájemcem o službu probíhá v jeho přirozeném prostředí. Zájemce o službu je osloven pracovníkem služby nebo zájemce sám osloví pracovníka služby s dotazem, existuje několik možností navázání kontaktu s potencionální uživatelem služby, které jsou popsány níže. Jednání probíhá jasnou, stručnou a pro zájemce pochopitelnou formou. Pracovník zvolí takový způsob vyjadřování, aby ho zájemce pochopil, a pro ujištění se pracovník dotazuje, zda zájemce všemu porozuměl. Pracovník vysvětlí zájemci základní informace a principy služby. Jednáním se zájemcem o službu pracovník posuzuje vhodnost služby s ohledem na potřeby, možnosti a schopnosti zájemce. Pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby. Po jednání se zájemce sám rozhodne, zda má zájem využívat službu nebo si může vzít čas na rozmyšlenou a podepsat smlouvu později. Zájemce je informován o právech a povinnostech uživatele služby, které jsou popsané v metodice práce i ve smlouvě, kterou zájemce později podepisuje a v ústním záznamu o poskytování sociální služby v případě ústní dohody se zájemcem. Zájemci jsou také vysvětlena pravidla pro podávání stížností v případě nespokojenosti uživatele s postupem nebo jednáním pracovníka služby. V průběhu jednání se zájemcem o službu pracovník vyplňuje formulář určený k tomuto jednání. Do formuláře vyplňuje jméno a příjmení zájemce, rok narození pro určení, zda zájemce spadá věkově do cílové skupiny. Pracovníka zajímá také, jak se zájemce o službě dozvěděl a s jakým přáním chce službu využít, jaký je jeho osobní cíl, s čím potřebuje pomoci. Pracovník také zjišťuje, zda má zájemce nějaké dotazy, které posléze zaeviduje do formuláře.

Zásady jednání se zájemcem o službu
-    respektování osoby
-    braní ohledu na potřeby zájemce
-    zvolení vhodné formy komunikace tak, aby jí zájemce rozuměl
-    přátelský a vlídný přístup k zájemci

Informování zájemce o službě
Zájemci jsou informováni prostřednictvím:
-    letáků
-    webových stránek MSSS Vejprty
-    příspěvků do Místního informačního zpravodaje
-    registru poskytovatelů sociálních služeb
-    nástěnek na MÚ Vejprty, vývěsní tabule

Možnosti navazování kontaktu s potencionálním uživatelem služby
-    pracovník se pohybuje ve vyloučené lokalitě, tráví zde čas, a tak se stává v terénu známým,
-    pracovník zahajuje konverzaci s neznámými lidmi z cílové skupiny,
-    pracovník je představen výrazným osobnostem v cílové skupině, kteří jej dále seznamují s příslušníky této skupiny,
-    pracovník je kontaktován zájemcem (zájemce kontaktuje pracovníka z vlastního rozhodnutí či z doporučení jiné organizace, instituce a úřadu)
-    kontakt zprostředkují sociální pracovníci jiných služeb, městská policie, Odbor bytového fondu Vejprty, Odbor sociálních věcí Vejprty, MÚ, aj.

Nahoru