Předmětem jednání se zájemcem je zájemce seznámit se základními a nejdůležitějšími informacemi o poskytované službě. V této fázi je zájemce informován o oblasti spolupráce a cílech spolupráce.

Projednávání před uzavřením smlouvy
Cílem této fáze je, aby si zájemce ujasnil podané informace a zhodnotil, zda služba odpovídá jeho potřebám a povede k naplnění jeho osobních cílů. Zda je služba schopna pomoci zájemci vyřešit jeho situaci.
Projednávání o službě obsahuje:
•    Zjištění potřeb zájemce a jeho představy o službě.
•    Zjištění osobních cílů zájemce a porovnání s cíli služby.
•    Zmapování nepříznivé sociální situace zájemce.
•    Seznámení zájemce se způsobem sociální práce (např. „jestliže uzavřeme smlouvu, budeme se pravidelně setkávat, stanovíme si cíle, kterých chceme dosáhnout“).

Postup jednání se zájemcem o službu
Jednání se zájemcem o službu probíhá v jeho přirozeném prostředí, ale může probíhat i v kanceláři SAS. Zájemce o službu je osloven pracovníkem služby nebo zájemce sám osloví pracovníka služby s dotazem, existuje několik možností navázání kontaktu s potencionální uživatelem služby, které jsou popsány níže. Jednání probíhá jasnou, stručnou a pro zájemce srozumitelnou formou. Pracovník zvolí takový způsob vyjadřování, aby ho zájemce pochopil, a pro ujištění se pracovník dotazuje, zda zájemce všemu porozuměl.
Pracovník vysvětlí zájemci základní informace a principy služby. Jednáním se zájemcem o službu pracovník posuzuje vhodnost služby s ohledem na potřeby, možnosti a schopnosti zájemce. Pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby. Po jednání se zájemce sám rozhodne, zda má zájem využívat službu nebo si může vzít čas na rozmyšlenou a podepsat smlouvu později. Zájemce je informován o právech a povinnostech uživatele služby, které jsou popsané v metodice práce i ve smlouvě, kterou zájemce později podepisuje a v ústním záznamu o poskytování sociální služby v případě ústní dohody se zájemcem.
Zájemci jsou také vysvětlena pravidla pro podávání stížností v případě nespokojenosti uživatele s postupem nebo jednáním pracovníka služby. V průběhu jednání se zájemcem o službu pracovník vyplňuje formulář určený k tomuto jednání. Do formuláře vyplňuje jméno a příjmení zájemce, rok narození pro určení, zda zájemce spadá věkově do cílové skupiny. Pracovníka zajímá také, jak se zájemce o službě dozvěděl a s jakým přáním chce službu využít, jaký je jeho osobní cíl, s čím potřebuje pomoci. Pracovník také zjišťuje, zda má zájemce nějaké dotazy, které posléze zaeviduje do formuláře.

Zásady jednání se zájemcem o službu:
•    respektování osoby
•    braní ohledu na potřeby zájemce
•    zvolení vhodné formy komunikace tak, aby jí zájemce rozuměl
•    přátelský a vlídný přístup k zájemci

Informování zájemce o službě:
Zájemci jsou informováni prostřednictvím:
•    letáků
•    webových stránek MSSS Vejprty
•    příspěvků do Místního informačního zpravodaje
•    registru poskytovatelů sociálních služeb
•    nástěnek na MÚ Vejprty, vývěsní tabule

Možnosti navazování kontaktu s potencionálním uživatelem služby
•    Pracovník se pohybuje ve vyloučené lokalitě, tráví zde čas a tak se stává v terénu známým.
•    Pracovník je představen výrazným osobnostem v cílové skupině, kteří jej dále seznamují s příslušníky této skupiny.
•    Pracovník je kontaktován uživatelem (uživatel kontaktuje pracovníka z vlastního rozhodnutí či z doporučení jiné organizace, instituce a úřadu).
•    Kontakt zprostředkují sociální pracovníci jiných služeb, městská policie, Odbor bytového fondu Vejprty, Odbor sociálních věcí Vejprty, MÚ, aj.

Nahoru