Cílem jednání se zájemcem o službu je, aby zájemce obdržel základní a nejdůležitější informace o službě. V této fázi je zájemce také informován o oblasti spolupráce a cílech spolupráce.
Projednávání před uzavřením smlouvy
Cílem této fáze je, aby si zájemce ujasnil podané informace a zhodnotil, zda služba odpovídá jeho potřebám a povede k naplnění jeho osobních cílů. Zda je služba schopna pomoci zájemci vyřešit jeho situaci. Projednávání o službě obsahuje:
•    zjištění potřeb zájemce a jeho představy o službě,
•    zjištění osobních cílů zájemce a porovnání s cíli služby,
•    zmapování nepříznivé sociální situace zájemce,
•    seznámení zájemce se způsobem sociální práce (např. „jestliže uzavřeme smlouvu, budeme se pravidelně setkávat, stanovíme si cíle, kterých chceme dosáhnout“)

Postup jednání se zájemcem o službu:
Zájemce o službu může službu kontaktovat osobně, telefonicky nebo prostřednictvím běžné či elektronické pošty. V případě osobního jednání se zájemcem o službu kontaktuje pracovníka v jeho kanceláři na uvedené adrese v úředních hodinách. Zájemce je seznámen se službami, které mu pracovník může poskytnout a nabídnout. Zájemce je zároveň srozumitelně informován o svých právech a povinnostech a podmínkách čerpání služby. Sociální pracovník vede se zájemcem o službu osobní pohovor, během, kterého mu sdělí základní údaje o službě a pravidla spolupráce. Jednání probíhá jasnou, stručnou a pro zájemce pochopitelnou formou. Pracovník zvolí takový způsob vyjadřování, aby ho zájemce pochopil, a pro ujištění se pracovník dotazuje, zda zájemce všemu porozuměl. Pracovník vysvětlí zájemci základní informace a principy služby. Jednáním se zájemcem o službu pracovník posuzuje vhodnost služby s ohledem na potřeby, možnosti a schopnosti zájemce. Pracovník zjišťuje, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby. Po jednání se zájemce sám rozhodne, zda má zájem využívat službu nebo si může vzít čas na rozmyšlenou a podepsat smlouvu později. Zájemce je informován o právech a povinnostech uživatele služby, které jsou popsané v metodice práce i ve smlouvě, kterou zájemce později podepisuje a v ústním záznamu o poskytování sociální služby v případě ústní dohody se zájemcem. Zájemci jsou také vysvětlena pravidla pro podávání stížností v případě nespokojenosti uživatele s postupem nebo jednáním pracovníka služby. V průběhu jednání se zájemcem o službu pracovník vyplňuje formulář určený k tomuto jednání, zájemce je seznámen s účelem záznamu. Do formuláře vyplňuje jméno a příjmení zájemce, rok narození pro určení, zda zájemce spadá věkově do cílové skupiny. Pracovníka zajímá také, jak se zájemce o službě dozvěděl a s jakým přáním chce službu využít, jaký je jeho osobní cíl, s čím potřebuje pomoci. Pracovník také zjišťuje, zda má zájemce nějaké dotazy, které posléze zaeviduje do formuláře. Jednání probíhá bez přítomnosti dalších osob, nepřeje-li si zájemce jinak. V případech, kdy sociální pracovník při konzultaci se zájemcem zjistí, že k vyšetření problému je potřeba konzultace dalších odborníků (drogová závislost, lékařská péče, atd.) bude uživateli předán kontakt či v případě potřeby nabídnut doprovod a jednání. V případě potřeby asistence mimo poradnu př. doprovázení na úřady, vyjednávání a zastupování, bude zajištěna spolupráce s jinou sociální službou, která působí v okolí (např. terénní programy)

Zásady jednání se zájemcem o službu
-    respektování osoby
-    braní ohledu na potřeby zájemce
-    zvolení vhodné formy komunikace tak, aby jí zájemce rozuměl
-    přátelský a vlídný přístup k zájemci

Informování zájemce o službě
Zájemci jsou informováni prostřednictvím:
-    letáků
-    webových stránek MSSS Vejprty
-    příspěvků do Místního informačního zpravodaje
-    registru poskytovatelů sociálních služeb
-    nástěnek na MÚ Vejprty, vývěsní tabule

Možnosti navazování kontaktu s potencionálním uživatelem služby
-    pracovník je kontaktován zájemcem (zájemce kontaktuje pracovníka z vlastního rozhodnutí či z doporučení jiné organizace, instituce a úřadu, z reklamních prospektů)
-    kontakt zprostředkují sociální pracovníci jiných služeb, městská policie, Odbor bytového fondu Vejprty, Odbor sociálních věcí Vejprty, MÚ, aj.
-    službu doporučí jiný uživatel

Nahoru