Cílem jednání se zájemcem o službu je, aby zájemce obdržel základní a nejdůležitější informace o službě. V této fázi je zájemce také informován o oblasti a cílech spolupráce.

Projednávání před uzavřením smlouvy
Cílem této fáze je, aby si zájemce ujasnil podané informace a zhodnotil, zda služba odpovídá jeho potřebám a povede k naplnění jeho osobních cílů a zda je služba schopna pomoci zájemci vyřešit jeho situaci. Jednání se zájemcem o službu obsahuje:
•    Zjištění, jak se zájemce dozvěděl o sociální službě
•    Zjištění důvodu, proč zájemce navštívil sociální službu, zjištění jeho osobního cíle a potřeb zájemce o službu
•    Zjištění, zda pracovník zjistil, zda služba může nabídnout zájemci spolupráci anebo ne (v tom případě z jakého důvodu)
•    Případné dotazy zájemce a jejich zodpovězení
•    Jméno a podpis pracovníka NZDM, který se zájemcem jednání vedl


Postup jednání se zájemcem o službu
•    Pracovník se nejprve představí a seznámí zájemce s možností anonymity (s možností uvést  pouze křesní jméno, přezdívku a nebo jinou variantu oslovení). Pracovník také informuje uživatele o bezplatnosti služby.
•    Pracovník seznámí zájemce o službu s nabídkou, cílem a posláním služby a základními principy poskytování a užívání služby.
•    Nezbytnou součástí je informace o otevírací době NZDM.
•    Pracovník zdůrazní zájemci o službu možnost podat stížnost a práva týkající se ochrany osobních údajů.
•    Proces jednání se zájemcem se zaznamenává do speciálního formuláře, který vyplňuje v danou chvíli přítomný pracovník.
•    Sepsání dokumentu „Jednání se zájemcem“ by mělo probíhat v soukromí, pokud si zájemce nepřeje jinak.
•    Součástí rozhovoru je především zjištění, zda zájemce spadá do cílové skupiny.
•    Zájemci o službu je poskytnutý prostor pro dotazy, všechny mu jsou trpělivě a srozumitelně zodpovězeny.
•    Zájemce o službu by měl mít po skončení jednání se zájemcem o službu dostatek informací k tomu, aby se mohl rozhodnout, zda bude služeb NZDM využívat.
•    Pracovník jedná se zájemcem jasně a srozumitelně tak, aby zájemce všemu rozuměl a vše chápal. Pracovník se v průběhu jednání pravidelně dotazuje, zda zájemce všemu rozumí a v případě potřeby vše zopakuje.

Zásady jednání se zájemcem o službu
•    respektování osoby, se kterou se jednání vede
•    braní zřetele na potřeby zájemce
•    zvolení vhodné formy komunikace tak, aby jí zájemce rozuměl
•    přátelský a vlídný přístup k zájemci

Informování zájemců o službě
Zájemci jsou informováni prostřednictvím:
•    letáků
•    webových stránek MSSS Vejprty
•    příspěvků do Místního informačního zpravodaje
•    registru poskytovatelů sociálních služeb
•    nástěnek na MÚ Vejprty, vývěsní tabule

Nahoru